آقای دکتر Masoud Fehresti Fersati

Dr. Masoud Fehresti Fersati

دانشگاه اردکان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292376)

31
11
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers