خانم دکتر Giti Forghani Tehrani

Dr. Giti Forghani Tehrani

دانشگاه صنعتی شاهرود، استادیار دانشکده علوم زمین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292378)

24
10
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers