آقای دکتر Seied Mehdy Hashemy Shahdany

Dr. Seied Mehdy Hashemy Shahdany

دانشگاه تهران، گروه آموزشی مهندسی آبیاری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292380)

19
34
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs