آقای دکتر Omran Mohammadi

Dr. Omran Mohammadi

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292693)

55
13
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers