آقای دکتر Kavoos Roohi Barandagh

Dr. Kavoos Roohi Barandagh

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292724)

2
48
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers