خانم دکتر samaneh ghobadi

Dr. samaneh ghobadi

دانشجوی دکترا روانشناسی عمومی

Researcher ID: (293795)

10
4
1
9
2

ISI Papers

 •  Ghobadi S, Parandin SH, Hosini A. lifestyle prediction of elderly residents of kermanshah elderly homes based on their quality of life, 3rd international conference on Modern approaches in Humanities, Management, economics and Accounting, Ukraine- Kiev.
 •  Belir S, Ghobadi S, Hosini A. the effectiveness of group Based Thriller therapy on reducing Stress, Anxiety, and Depression in Pregnant Women. 2018, international conference on Innovations in Humanities, Psychology & Educational Sciences, Paris- France.

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب روش های آماری پیشرفته در علوم رفتاری کاپلان (انتشارات باغ نی) - 1391 - Persian

Workshops

 • کارگاه آموزشی مهارت های زندگی - مرکز خدمات روانشناسی نیاز (1400)
 • کارورزی تکنیک های روان درمانگری (سبک حل مسئله کودکان) - مرکز خدمات روانشناسی نیاز (دکتر کاکابرایی) (1398)
 • کارگاه آموزشی ایماگوتراپی (دکتر علی قاسمی) - کلینیک تحخصصی روانشناسی، روان درمانی و مشاوره خانواده و زوج و همکاری موسسه روان پویش دانشگاه رازی (1397)
 • آموزش مهارتهای کوچینگ (مربی گری خود) - مرکز مطالعات و پژوهش های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه (1397)
 • کارورزی تکنیک های روان درمانگری (CBT, ACT و طرحواره درمانی) - اداره بهزیستی و مرکز مشاوره تخصصی اکسیر (1396)
 • مشاوره پیش از ازدواج - اداره بهزیستی و مرکز مشاوره تخصصی اکسیر (1396)
 • کارورزی تکنیک های روان درمانگری (تحلیل و تفسیر آزمونهای MCMI, TAT, CAT, MMPIو جملات ناتمام ساکس و راتر) - اداره بهزیستی و مرکز مشاوره تخصصی اکسیر (1396)
 • مداخله در خیانت زناشویی - اداره بهزیستی و مرکز مشاوره تخصصی اکسیر (1396)
 • کارگاه مدیریت هیجان - مرکز تحقیقات تازه های روانشناختی کاربردی (1395)