آقای دکتر Ghasem Mohammadinejad

Dr. Ghasem Mohammadinejad

استاد پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، پژوهشگاه افضلی پور و دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (293900)

204
79
8
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs