خانم دکتر Zahra Pishgahi Fard

Dr. Zahra Pishgahi Fard

استاد گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (294122)

20
101
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers