آقای دکتر Seyed Hamidreza Ramezani

Dr. Seyed Hamidreza Ramezani

دانشیار گروه اموزشکده کشاورزی سرایان دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (295542)

20
11
2
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers