محسن ضیایی

دانشجوی کارشناسی ارشد ، مهندسی مکانیک ، طراحی کاربردی ، دانشگاه شهید بهشتی Master's student , Mechanical Engineering, Applied Design, Shahid Beheshti University

Researcher ID: (295844)

2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • .. انجمن مهندسان مکانیک ایران