خانم دکتر Faezeh Mohammadi

Dr. Faezeh Mohammadi

مدرس، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهران شمال

فرد مهم علمی - Researcher ID: (296217)

10

Conference Papers