آقای دکتر Farshad Nasrollahi

Dr. Farshad Nasrollahi

استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (296245)

23
13

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers