آقای دکتر Hassan Lashkari

Dr. Hassan Lashkari

استاد دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم زمین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (296293)

31
83

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers