آقای دکتر Firouz Mojarrad

Dr. Firouz Mojarrad

دانشیار آب و هواشناسی دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (297298)

6
30

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers