آقای دکتر Mohamad Esmail Khorasani Ferdavani

Dr. Mohamad Esmail Khorasani Ferdavani

استادیار گروه مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون دانشگاه شهید چمران اهواز

Researcher ID: (297737)

47
21
1

Conference Papers

Journal Papers

 • توسعه سامانه الکترونیکی برای تشخیص موانع در جلوی تراکتور با استفاده از حسگر لیزری دوبعدی منتشر شده در فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی (1400)
 • فناوری بینی الکترونیک برای درجه بندی غیرمخرب گیاه دارویی ریحان منتشر شده در فناوری آزمونهای غیرمخرب (1398)
 • انتخاب بهترین ادوات خاک ورز به لحاظ مصرف بهینه انرژی با استفاده از روش تحلیل ساده وزنی شده منتشر شده در دوفصلنامه ماشین های کشاورزی (1396)
 • مطالعه برخی خصوصیات فیزیکی و جنبه های انرژی فرآیند خشک کردن سیب زمینی در روش مادون قرمز-خلا منتشر شده در دوفصلنامه ماشین های کشاورزی (1395)
 • Ebrahimi, H., Mortazavi, S.M.H., Khorasani Ferdavani, M.E., Mehrabi-Koushki, M., (2019). The impact of two‐sided ultraviolet radiation and long‐term freezing on quality of date fruit at rutab stage, Journal of Food Processing and Preservation, Vol. 43, Issue 10, e14128. https://doi.org/10.1111/jfpp.14128 (2019)
 • Minaei, S., & Bagherpour, H., & Abdollahian Noghabi, M., & Khorasani Fardvani, M., & Forughimanesh, F. (2016). A Comparative Study Concerning Linear and Nonlinear Models to Determine Sugar Content in Sugar Beet by Near Infrared Spectroscopy (Nir). Journal Of Food Biosciences and Technology, 6(1), 13-22. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx? (2016)
 • Bagherpour, H. & Minaee, S., & Abdollahian Noghabi, M., & Khorasani, E. (2015). Development of an Exterior-Mount Real Time Sugar Beet Yield Monitoring System for a Sugar Beet Harvester. Cercetari Agronomice in Moldova. 48(1), pp. 17 – 24. doi:10.1515/cerce-2015-0013 (2015)
 • Noorghadami, Z., Sheikh-Davoodi, M.J., Sajadiye, S.M., Khorasani Ferdavani, M.E., (2014). Analysis of Laboratory Model of Corn Reservoir Dryer with Fixed Bed, International Journal of Farming and Allied Sciences, Vol. 10, pp. 1049 – 1053. (2014)
 • Noorghadami, Z., Shiekhdavoodi, M., Sajjadiyeh, S., Khorasani Ferdavani, M. (2014). Analysis of Energy Consumption Rate in Drying Process of Corn Using Dryer Reservoir in Different Temperature and Height of Layer. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2(7), 2314-2318. (2014)
 • Hafezi, N., Sheikhdavoodi, M., Sajadiye, S., Khorasani Ferdavani, M. (2014). Evaluation of Energy Consumption of Potato Slices Drying Using Vacuum-Infrared Method. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2(10), 2651-2658. (2014)
 • Bougari, E., Zaki Dizaji, H., Khorasani Ferdavani, M.E. (2013). Evaluation some affecting factors on John Deere Combine 955 series losses during harvest by mathematical models (Case study Ahvaz city), Elixir International Journal of Agriculture, Vol. 58, pp.15209 - 15213. (2013)
 • Jamil, M., & Abbaspour Sani, K., & Khorasani, E., & Basireh, A., & Haydari, M. (2005). Determination Of Wind Speed Distribution in Manjil for Wind Energy Utilization Purposes. International Journal of Engineering Science (English), 16(3), 55-61. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=47492 (2005)
 • صیدی، رحیم، محمد اسماعیل خراسانی فردوانی، محمد جواد شیخ داوودی، حسن مسعودی."ارزیابی مصرف سوخت موتور ماشین برداشت نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی هوشمند."، نشریه تحقیقات سامانه¬ ها و مکانیزاسیون کشاورزی، درجه ISC، شماره مجله 75، دوره 21، سال :1399 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 1/9/1399. (1399)
 • مهرگان، حدیث، شعبان قوامی جولندان، محمد اسماعیل خراسانی فردوانی. "طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه كنترل و تنظیم فشار باد تایر تراكتور."، مجله مهندسی زراعی(خاک شناسی و ماشین های کشاورزی)، شماره مجله 3، دوره 42، سال 1398، دانشگاه شهید چمران اهواز،1/7/1398 (1398)
 • صیدی، رحیم، محمد اسماعیل خراسانی فردوانی، محمد جواد شیخ داوودی، حسن مسعودی. "ارزیابی سرعت پاسخ و مانورپذیری سامانۀ كنترل سرعت پیشروی دروگر نیشكر سری 7000 در دو حالت كنترل مكانیكی مرسوم و كنترل الكترونیكی."، نشریه تحقیقات سامانه¬ ها و مکانیزاسیون کشاورزی، درجه ISC، شماره مجله 68، دوره 18، بهار و تابستان 1396 ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، 30 (1396)
 • باقرپور، حسین، سعید مینایی، محمد عبداللهیان نوقابی، محمداسماعیل خراسانی فردوانی. " تشخیص میزان قند موجود در ریشه های چغندر قند با استفاده از طیف سنجی فروسرخ نزدیك(NIR)." مجله مجله علوم وصنایع غذایی، درجه ISC، شماره مجله 1، صفحه 219 - 228، ناشر دانشگاه تربیت مدرس، 01/02/1394 (1394)
 • حافظی، نگار، محمد جواد شیخ داوودی، سید مجید سجادیه، محمد اسماعیل خراسانی فردوانی."مدل سازی عصبی پیش بینی نسبت رطوبت ورقه سیب زمینی در خشک کن خلایی – تابشی."، مجله مهندسی زراعی، درجه ISC، جلد 39 شماره 1 تابستان 1395، ناشر دانشگاه شهید چمران اهواز، 04/10/1394 (1394)
 • نعمت پور ملك آباد، حديث، محمدجواد شیخ داودی، محمداسماعیل خراسانی فردوانی، حسن ذكی دیزجی. "پیش بینی محتوای رطوبتی پیاز خوراكی در طی فرآیند خشك كردن با استفاده از شبكه عصبی مصنوعی."، مجله مهندسی زراعی(خاك شناسی و ماشین های كشاورزی) ، درجه ISC ، شماره مجله 2 ، صفحه 145 - 161 ، ناشر دانشگاه شهید چمران اهواز ، 29/10/1394 (1394)
 • خراسانی فردوانی، محمداسماعیل، رضا علیمردانی، محمود امید. "ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی مكانیزم كاهنده نوفه سكوی توزین با استفاده از مبدل نیروی جرم آزاد در سامانه سنجش عملكرد نیشكر."، مجله فصلنامه مهندسی بیوسیستم ایران، درجه ISC، شماره مجله 1، صفحه 53 - 62، ناشر پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 23/12/1388 (1388)
 • جمیل، مجید، محمد اسماعیل خراسانی فردوانی، کمال عباسپور." فاصله بهینه بین توربین های بادی در یک نیروگاه برق بادی2،" مجله بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت. 1385، سال هفدهم، شماره 3، ص 31-36. (1385)
 • جمیل، مجید، محمد اسماعیل خراسانی فردوانی، کمال عباسپور." فاصله بهینه بین توربین های بادی در یک نیروگاه بادی1." نشریه انرژی ایران، اردیبهشت 1383، سال هشتم، شماره نوزدهم، ص 55 (1383)

Teaching Experience

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم و مکانیزاسیون دانشگاه شهید چمران اهواز (1388-تاکنون)