آقای دکتر amirhossein khorshidiathar

Dr. amirhossein khorshidiathar

دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

Researcher ID: (298134)

6
3
3

Conference Papers

Education