آقای دکتر Mostafa Shirmardi

Dr. Mostafa Shirmardi

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (298179)

40
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers