خانم دکتر Mina Alafzadeh

Dr. Mina Alafzadeh

استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (298459)

8
4
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers