آقای دکتر seyed reza hashemi

Dr. seyed reza hashemi

استاديار فیزیولوژی دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (299235)

34
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers