آقای دکتر Seyed Yosef Ahmadi brooghni

Dr. Seyed Yosef Ahmadi brooghni

استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (299329)

40
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers