آقای پروفسور naser seifollahi

Prof. naser seifollahi

استاد گروه مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (299614)

40
51

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers