آقای Ebrahim Bagheri

Ebrahim Bagheri

دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای (گرایش اروپا)- دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران

Researcher ID: (299994)

3
10
1
1
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای - دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی

Journal Papers

Education

  • دکتری تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل- مطالعات منطقه ای - گرایش اروپا University of Tehran1395-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در پژوهشگر ارشد مسائل فراآتلانتیک و روابط ایران و اروپا (1394-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • دانشجوی نمونه علمی فرهنگی دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال های 1398 و 1399