آقای دکتر Alireza Pourkhabbaz

Dr. Alireza Pourkhabbaz

دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (300716)

82
26
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers