آقای دکتر kamran rahimov

Dr. kamran rahimov

استاديار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (301441)

229
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers