آقای دکتر Shahram Yusefi Fard

Dr. Shahram Yusefi Fard

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (301466)

2
49

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers