خانم دکتر Seyed Atefeh Hosseini

Dr. Seyed Atefeh Hosseini

دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (301725)

31
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers