شکوفه موری | سیویلیکا

دکتر شکوفه موری

دانشجوی دکتری

معرفی

استان
خوزستان

مقالات شکوفه موری در کنفرانس های داخلی

ارزیابی خصوصیات هیدورکربن زایی و کانی شناسی سازند گرو در باختر خرم آباد
سال 1399
ارائه شده در همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
مقایسه فرآیندهای دیاژنزی سازند گرو در هسته تاقدیس و یال شمالی تاقدیس خرم آباد
سال 1400
ارائه شده در پنجمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

مقالات شکوفه موری در ژورنال های داخلی

ارزیابی ژئوشیمی آلی نهشته های سازند گرو با استفاده از داده های حاصل از پیرولیز راک-اول در مناطق باختر خرم آباد و شمال باختر کرمانشاه
سال 1398
ارائه شده در دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی