جعفر خوشبختی | سیویلیکا

دکتر جعفر خوشبختی

دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

معرفی

استان
خراسان جنوبی
شهر
بیرجند

سمتهای علمی و اجرایی جعفر خوشبختی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه بیرجند (عضو هیات علمی)

مقالات جعفر خوشبختی در کنفرانس های داخلی

روایی یابی و پایایی سنجی آزمون راهبردهای عملکردی (TOPS) در جامعه ی ورزشکاران بزرگسال ایرانی
سال 1390
ارائه شده در ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی از طریق عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی
سال 1394
ارائه شده در اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
امکان سنجی پیاده سازی و استقرار مولفه های مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی ( مطالعه موردی: دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه بیرجند )
سال 1395
ارائه شده در دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
بررسی سبکرهبری تحول آفرین مربیان زن شرکت کننده درسیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان از دیدگاه ورزشکاران
سال 1395
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی علوم ورزشی در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و قهرمانی
بررسی حمایت اجتماعی دانشجویان دختر شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان
سال 1396
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
پیش بینی روحیه کارآفرینی بر اساس هوش عاطفی و تسلط ربع های مغزی در دانشجویان پسر دانشگاه بیرجند
سال 1396
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
مقایسه تاثیر هوش عاطفی و تسلط ربع های مغزی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه بیرجند
سال 1396
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
بررسی وضعیت حمایت اجتماعی در دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان
سال 1397
ارائه شده در چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
بررسی وضعیت اثربخشی تیمی در دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان
سال 1397
ارائه شده در چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
بررسی عوامل توسعه ورزش همگانی استان خراسان رضوی بر اساس نظریه داده بنیاد
سال 1399
ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی روان شناختی با نقش میانجی رهبری دانش(مورد مطالعه: معلمان ورزش استان خراسان رضوی)
سال 1399
ارائه شده در ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی (مورد مطالعه: معلمان ورزش استان خراسان رضوی)
سال 1399
ارائه شده در ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت

مقالات جعفر خوشبختی در ژورنال های داخلی

تاثیر واحدهای تربیت بدنی عمومی 1 و 2 بر هویت ورزشی دانشجویان دانشگاه بیرجند
سال 1390
ارائه شده در دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی
ارتباط بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان هییت های ورزشی استان بوشهر
سال 1391
ارائه شده در دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی
ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی - ورزشی پارک های استان گلستان بر اساس مدل تحلیل شکاف (Gaps)
سال 1392
ارائه شده در دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی
روایی و پایایی آزمون راهبردهای عملکردی TOPS در جامعه ورزشکاران بزرگ سال ایرانی
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه رفتار حرکتی
پاسخ میزان فشار درک شده، لاکتات خون و VO2max به یک فعالیت بیشینه روی چرخ کارسنج پس از تمرینات پلیومتریک
سال 1389
ارائه شده در دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی