آقای دکتر Mahdi Khayat

Dr. Mahdi Khayat

استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (303981)

19
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers