آقای دکتر Ali Saeedikia

Dr. Ali Saeedikia

دانشجوی دکترا مهندسی عمران -گرایش سازه

Researcher ID: (304614)

13
5
3
5
13
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو انجمن بتن ایران
 • عضو International Geosynthetic Society

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

 • استاد مدعو آزاد اسلامی مرکز سامن(1401-تاکنون )
 • استاد مدعو دانشگاه غیرانتفاعی عرفان کرمان(1395-1395)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مربی صنعت ساختمان مرکز آموزش فنی و حرفه ای (1397-1399)
 • سابقه تدریس در تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی عرفان کرمان (1396-1396)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سامن (1401-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در آزمایشگاه بتن (1395-1397)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس فنی آزمایشگاه بتن (1401-تاکنون)

Workshops

 • بکارگیری HSE در صنایع(مقدماتی( - مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ازنا (1399)
 • بکارگیری HSE در صنایع(پیشرفته) - مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ازنا (1399)
 • بازرس قطعات جوشکاری شده به صورت چشمی TVTO VT LEVEL II - مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ازنا (1399)
 • کاربرICDL - مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ازنا (1398)
 • تهیه نقشه توپوگرافی با دوربین توتال استیشن(Total staition) - مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور (1398)
 • کاربرد gps دستی در صنعت عمران و نقشه برداری(مقدمانی) - مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور (1397)
 • کاربرد اجرای دیوار های سبک و عایق ساختمانی - مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور (1397)
 • طراحی و ترسیم نقشه های تاسیسات لوله کشی گاز - مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور (1397)
 • ترسیم نقشه های فلزی و بتنی - مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور (1397)
 • ترسیم نقشه های دوبعدی با اتوکد - مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور (1397)
 • پداگوژی - مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور (1397)
 • اخلاق حرفه ای - مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور (1397)
 • کنفرانس ملی و بین المللی بتن ایران - مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی (1396)