آقای دکتر Mohammad Taghi ShervaniTabar

Dr. Mohammad Taghi ShervaniTabar

استاد دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305223)

37
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers