آقای دکتر Sayyad Asghari

Dr. Sayyad Asghari

دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305799)

24
12
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers