خانم دکتر Parvin Farzanegi

Dr. Parvin Farzanegi

دانشیار فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزش، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305830)

17
79
23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers