آقای دکتر Taghi Tavousi

Dr. Taghi Tavousi

استاد گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305838)

57
55
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers