آقای دکتر MohammadAli Aslankhani

Dr. MohammadAli Aslankhani

استاد گروه یادگیری و رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305862)

7
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers