ناصر مهردادی | سیویلیکا

دکتر ناصر مهردادی

استاددانشکده محیط زیست،دانشگاه تهران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی ناصر مهردادی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دوفصلنامه مدیریت بحران (هیات تحریریه)
  • دانشگاه تهران (عضو هیات علمی)
  • پنجمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست (دبیر علمی)