آقای دکتر Mohammad Talebpour

Dr. Mohammad Talebpour

Sina Hospital, Tehran University of Medial Sciences, Tehran, Iran

Researcher ID: (306413)

1
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers