سیدمسعود ارزاقی | سیویلیکا

دکتر سیدمسعود ارزاقی

Elderly Health Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سیدمسعود ارزاقی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه تحقیقات بین رشته ای در اورولوژی (هیات تحریریه)
  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (عضو هیات علمی)

مقالات سیدمسعود ارزاقی در کنفرانس های داخلی

بررسی تاثیر آموزش تاب آوری بر اضطراب مادران کودکان مراجعه کننده به مرکز مشاوره جامعه
سال 1396
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی