علیرضا براتلو | سیویلیکا

دکتر علیرضا براتلو

Emergency Medicine, Sina Hospital, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran Editor in chief of Frontiers in Emergency Medicine Journal

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی علیرضا براتلو در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه تحقیقات بین رشته ای در اورولوژی (هیات تحریریه)
  • دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (عضو هیات علمی)