کریم شلش نژاد | سیویلیکا

دکتر کریم شلش نژاد

دانشیار دانشگاه تبریز

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی کریم شلش نژاد در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • مجله مهندسی ساخت و تولید (هیات تحریریه)
  • دانشگاه تبریز (عضو هیات علمی)

مقالات کریم شلش نژاد در کنفرانس های داخلی

اثر شرایط تنظیمی فرایند قالبگیری تزریق پلاستیک بر یکنواختی تولید
سال 1387
ارائه شده در نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
تحلیل تجربی اعوجاج در قالبگیری تزریقی دیسک نازک
سال 1387
ارائه شده در نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
پیش بینی ابعاد نهایی محصولات قالبگیری تزریقی بر اساس فشار مذاب در قالب و مدل شبکه عصبی
سال 1386
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
اثر افزودن نانو ذرات کربنات کلسیم با درصدهای وزنی مختلف بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن/ کربنات کلسیم
سال 1388
ارائه شده در دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
مطالعه خواص مکانیکی نانو کامپوزیتهای پلیآمید 6 - کربنات کلسیم
سال 1388
ارائه شده در دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
تحلیل تجربی انقباض در قالبگیری تزریقی دیسک نازک با جریان شعاعی
سال 1388
ارائه شده در دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
تحلیل و بهینه سازی فرایند قالبگیری تزریقی چرخدنده
سال 1388
ارائه شده در دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
آنالیز جریان شعاعی پلاستیک مذاب در قالب تزریق با احتساب تغییرات دما در امتداد ضخامت
سال 1384
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
مقایسه خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای پلی آمید 6- کربنات کلسیم و پلی آمید 6- سیلیکا
سال 1389
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
مطالعه شرایط ابعادی محصول و پروفیل فشار مذاب در قالبگیری تزریقی نانوکامپوزیت های پلی پروپیلن- کربنات کلسیم
سال 1389
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
مطالعه اثر افزودن نانوذرات رسی برمشخصات ابعادی چرخدنده های کامپوزیتی پلیمری تهیه شده بواسطه فرایند قالبگیری تزریقی
سال 1389
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
بررسی خواص سایشی و مورفولوژی سطحی چرخ دنده های نانوکامپوزیتی پلی امید 6/نانورس
سال 1389
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
اثرافزودن عامل کراسلینک و نانوذرات معدنی برخواص مکانیکی و مورفولوژی قطعات قالبگیری دورانی
سال 1391
ارائه شده در بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
مطالعه تجربی خواص مکانیکی و شرایط ابعادی محصول در فرایند قالب گیری تزریقی نانو کامپوزیت پلی آمید 6- پلی پروپیلن- کربنات کلسیم
سال 1390
ارائه شده در پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
بررسی اثر افزودن نانوذرات رس بر شرایط ابعادی چرخدنده های نانوکامپوزیتی پایه پلیمری پلی آمید 6 و پلی استال
سال 1390
ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
اثر افزودن نانو ذرات کربنات کلسیم بر اعوجاج دیسکهای نازک تزریقی
سال 1390
ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
آنالیز تزریق پلاستیک در قالب با احتساب تغییرات درجه حرارت در مقطع جریان
سال 1381
ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
مطالعه تجربی مقاومت ضربه‌ای نانوکامپوزیت PA6/ABS/nano-CaCO3
سال 1392
ارائه شده در کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران

مقالات کریم شلش نژاد در ژورنال های داخلی

پیش بینی ابعاد قطعه های قالب گیری تزریقی با استفاده از پروفیل فشار مذاب درقالب و شبکه عصبی
سال 1387
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
خواص مکانیکی، رفتار جمع شدگی و جذب آب در نانوکامپوزیت های3PA6/PP/CaCO
سال 1390
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
مطالعه تجربی خواص مکانیکی و رفتار گرمایی نانوکامپوزیت های پلی اکسی متیلن - کلسیم کربنات
سال 1393
ارائه شده در دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر
مطالعه تجربی دوام چرخدنده های نانوکامپوزیتی پلی آمید6-پلی پروپیلن-کربنات کلسیم
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت
مطالعه تجربی شکل شناسی و رفتار ضربه ای نانوکامپوزیت های PA6/ABS/CaCO3
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت
اثر جهت گیری عامل خودترمیم آوندی بر بازدهی ترمیم در کامپوزیت اپوکسی-الیاف شیشه
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت
مطالعه تجربی و عددی اثر وجود و جهت‌گیری آوندهای شیشه‌ای بر رفتار کششی کامپوزیت اپوکسی-الیاف شیشه
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت
مطالعه ی رفتار مکانیکی و شکل شناسی نانو کامپوزیت های ABS/TPU/CNT
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت
مطالعه تجربی خواص مکانیکی، شکل شناسی و جریان پذیری در نانوکامپوزیت ABS/PBT/CNT
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت