آقای مهندس bashir abbasi dashtacki

Engineer bashir abbasi dashtacki

دانش آموخته کارشناسی ارشدمکانیک بیو سیستم دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (306682)

3