آقای دکتر Sayed Ali Rohani

Dr. Sayed Ali Rohani

معاون مطالعات برنامه و بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307085)

3
6
205

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Researchs