Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Sayed Ali Rohani

Dr. Sayed Ali Rohani

معاون مطالعات برنامه و بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307085)

خلاصه رزومه علمی
معاون مطالعات برنامه و بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل رزومه دکتر Sayed Ali Rohani

سمتهای علمی و اجرایی Sayed Ali Rohani در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Sayed Ali Rohani Conference Papers

Sayed Ali Rohani Journal Papers

Sayed Ali Rohani Researchs

RowDownloaTitleOrganizationYear
1دریافت فایل PDF طرحاظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (۱۳۳) قانون مالیات های مستقیم»مرکز پژوهشهای مجلس1400
2دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری»مرکز پژوهشهای مجلس1400
3دریافت فایل PDF طرحبررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۹مرکز پژوهشهای مجلس1400
4دریافت فایل PDF طرحپایش امنیت سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۹مرکز پژوهشهای مجلس1400
5دریافت فایل PDF طرحساختار نظام چندلایه تامین اجتماعی و نظام فراگیر بیمه مطالعه موردی استرالیا، هلند و کانادامرکز پژوهشهای مجلس1400
6دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کاشناسی درباره: «طرح حمایت معیشتی از خانوارهای نیازمند»مرکز پژوهشهای مجلس1400
7دریافت فایل PDF طرحاظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی سیاست های حمایتی»مرکز پژوهشهای مجلس1400
8دریافت فایل PDF طرحبررسی عملکرد چهارونیم ماهه بودجه ۱۴۰۰ (مقطع تغییر دولت) و پیش بینی کسری بودجه غیرقابل تامین تا پایان سالمرکز پژوهشهای مجلس1400
9دریافت فایل PDF طرحاصلاح ساختار بودجه از نگاه مرکز پژوهش های مجلس و نقش دولت و مجلس در اصلاحاتمرکز پژوهشهای مجلس1400
10دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای»مرکز پژوهشهای مجلس1400
11دریافت فایل PDF طرحتمرکززدایی مالی ۱. تجربه کشور چین در اجرای سیاست تمرکززدایی مالیمرکز پژوهشهای مجلس1400
12دریافت فایل PDF طرحشرکت های دولتی: ۱. مبانی، تعریف و طبقه بندیمرکز پژوهشهای مجلس1400
13دریافت فایل PDF طرحبررسی سیاست های حمایتی: ۱. درآمد پایه همگانیمرکز پژوهشهای مجلس1400
14دریافت فایل PDF طرحاظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح هدفمند کردن حمایت های معیشتی از طریق اصلاح سازوکارهای شناسایی مشمولان حمایت»مرکز پژوهشهای مجلس1400
15دریافت فایل PDF طرحمصادیق تعارض منافع ۱. تعارض منافع در حوزه سلامتمرکز پژوهشهای مجلس1400
16دریافت فایل PDF طرحبررسی بودجه دستگاه های اجرایی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰مرکز پژوهشهای مجلس1400
17دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور»مرکز پژوهشهای مجلس1400
18دریافت فایل PDF طرحگزارشی از اقدامات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشورمرکز پژوهشهای مجلس1400
19دریافت فایل PDF طرحایجاد درآمد پایدار از محل مولدسازی زمین های دولتی؛ بررسی تجربه کشورهای منتخبمرکز پژوهشهای مجلس1400
20دریافت فایل PDF طرحالگو و احکام پیشنهادی اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی در حوزه خصوصی سازی (ویرایش اول)مرکز پژوهشهای مجلس1400
21دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۹. طرح های تملک دارایی های سرمایه ایمرکز پژوهشهای مجلس1400
22دریافت فایل PDF طرحمالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی ۳. الگوهای مالیات بر مجموع درآمد در جهان (ویرایش اول)مرکز پژوهشهای مجلس1400
23دریافت فایل PDF طرحآسیب شناسی نحوه وصول حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی با رویکرد رفع موانع تولیدمرکز پژوهشهای مجلس1400
24دریافت فایل PDF طرحمالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی ۱. چیستی و ضرورت وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در ایران (ویرایش اول)مرکز پژوهشهای مجلس1400
25دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۷. تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعیمرکز پژوهشهای مجلس1400
26دریافت فایل PDF طرحناترازی پنهان در شبکه بانکی ایران (۱۳۹۳-۱۳۹۶): تحلیل چیستی و ریشه هامرکز پژوهشهای مجلس1400
27دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۱۱. درآمدها و اعتبارات استانی در لایحه بودجهمرکز پژوهشهای مجلس1400
28دریافت فایل PDF طرحسهام عدالت: ۴. پورتفوی سهام عدالت و نحوه تسویه اقساطمرکز پژوهشهای مجلس1400
29دریافت فایل PDF طرحتدبیر اقتصاد کشور در شرایط تحریم: ۱. ضرورت برنامه ریزی اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم هامرکز پژوهشهای مجلس1399
30دریافت فایل PDF طرحپایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری ۱۱. تابستان ۱۳۹۹مرکز پژوهشهای مجلس1399
31دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۶. بودجه شرکت های دولتیمرکز پژوهشهای مجلس1399
32دریافت فایل PDF طرحتحلیل شاخص های بازار کار در فصل پاییز ۱۳۹۹مرکز پژوهشهای مجلس1399
33دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک ماده به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»مرکز پژوهشهای مجلس1399
34دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره «طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت معدن و تجارت»مرکز پژوهشهای مجلس1399
35دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۶۷. اعتبارات مرکز ملی رقابتمرکز پژوهشهای مجلس1399
36دریافت فایل PDF طرحگزارش نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب وکار؛ ۱. ارزیابی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکارمرکز پژوهشهای مجلس1399
37دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بررسی نظرات حسابرسان در مورد صورت های مالی سال ۱۳۹۸ شرکت های دولتیمرکز پژوهشهای مجلس1399
38دریافت فایل PDF طرحمجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (۹): آسیب شناسی و تحلیل اسناد آمایش استانی از منظر اقتصادیمرکز پژوهشهای مجلس1399
39دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۶۶. کلیات مصوبه کمیسیون تلفیقمرکز پژوهشهای مجلس1399
40دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۱۰. صندوق های بازنشستگیمرکز پژوهشهای مجلس1399
41دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۱۵. آسیب های واگذاری سهام دولت در قالب صندوق های سرمایه گذاری معامله پذیر (ETF) و ارائه پیشنهادهای سیاستیمرکز پژوهشهای مجلس1399
42دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۶۵. بند «و» تبصره «۵» (تهاتر بدهی ها)مرکز پژوهشهای مجلس1399
43دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۶۱. صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابتمرکز پژوهشهای مجلس1399
44دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۵۶. مالیات بر واردات و نرخ ارز مبنای حقوق ورودیمرکز پژوهشهای مجلس1399
45دریافت فایل PDF طرحپیشنهاد اجرایی درخصوص ساماندهی دستگاه های کارتخوان و درگاه های پرداخت الکترونیکیمرکز پژوهشهای مجلس1399
46دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۴. تصویر اقتصاد ایران و چشم انداز آن در آستانه تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰مرکز پژوهشهای مجلس1399
47دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور | ۳. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش اول)مرکز پژوهشهای مجلس1399
48دریافت فایل PDF طرحمالیات بر ارزش افزوده طلا: آسیب شناسی وضعیت موجود و راهکارهای پیشنهادیمرکز پژوهشهای مجلس1399
49دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره:«طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار» (ویرایش اول)مرکز پژوهشهای مجلس1399
50دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹»مرکز پژوهشهای مجلس1399
51دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور | ۲ .کلیاتمرکز پژوهشهای مجلس1399
52دریافت فایل PDF طرحتحلیل شاخص های بازار کار در فصل تابستان ۱۳۹۹مرکز پژوهشهای مجلس1399
53دریافت فایل PDF طرحتحولات نظام بانکی در بهار ۱۳۹۹مرکز پژوهشهای مجلس1399
54دریافت فایل PDF طرحبررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸مرکز پژوهشهای مجلس1399
55دریافت فایل PDF طرحتحلیل تورم در سه ماهه تابستان ۱۳۹۹مرکز پژوهشهای مجلس1399
56دریافت فایل PDF طرحبودجه سال ۱۳۹۹ از لایحه تا قانونمرکز پژوهشهای مجلس1399
57دریافت فایل PDF طرحتحلیل شاخص های بازار کار در فصل بهار ۱۳۹۹مرکز پژوهشهای مجلس1399
58دریافت فایل PDF طرحاظهار نظر کارشناسی درباره: پیش نویس پیشنهادی جهت تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی با عنوان «پیش فروش قطعی اوراق نفت»مرکز پژوهشهای مجلس1399
59دریافت فایل PDF طرحپیشنهادهایی برای بهبود کیفیت ورود مجلس شورای اسلامی به بودجه شرکت های دولتیمرکز پژوهشهای مجلس1399
60دریافت فایل PDF طرحپاسخ به برخی پرسش های متداول در زمینه بودجه شرکت های دولتیمرکز پژوهشهای مجلس1399
61دریافت فایل PDF طرحبررسی تحولات پولی و بی ثباتی در قیمت کالاها، خدمات و دارایی ها در ماه های اخیرمرکز پژوهشهای مجلس1399
62دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: "لایحه اصلاح ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران "(نحوه نظارت بر صندوق های قرض الحسنه تک شعبه ای)مرکز پژوهشهای مجلس1399
63دریافت فایل PDF طرحآسیب شناسی تطبیقی آمار تجارت خارجی در ایرانمرکز پژوهشهای مجلس1399
64دریافت فایل PDF طرحارتقای حکمرانی در حوزه ریال: مروری بر تکالیف قانونی دستگاههامرکز پژوهشهای مجلس1399
65دریافت فایل PDF طرحگزارش نظارتی از عملکرد اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷مرکز پژوهشهای مجلس1399
66دریافت فایل PDF طرحبدهی عمومی به زبان ساده؛ مسیر آتی آن در ایرانمرکز پژوهشهای مجلس1399
67دریافت فایل PDF طرحتحلیل تورم سه ماهه بهار ۱۳۹۹مرکز پژوهشهای مجلس1399
68دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تامین کالاهای اساسی» (اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی) (ویرایش اول)مرکز پژوهشهای مجلس1399
69دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن» (خلاصه شده)مرکز پژوهشهای مجلس1399
70دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن» (تفصیلی)مرکز پژوهشهای مجلس1399
71دریافت فایل PDF طرحپایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری ۹. زمستان ۱۳۹۸مرکز پژوهشهای مجلس1399
72دریافت فایل PDF طرحبررسی داده های هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۳۹۷ ۱. میانگین کالری مورد نیاز خانوارهای ایرانیمرکز پژوهشهای مجلس1399
73دریافت فایل PDF طرحبازارهای مالی در سال ۱۳۹۸مرکز پژوهشهای مجلس1399
74دریافت فایل PDF طرحدرباره جهش تولید: ۳. تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه هامرکز پژوهشهای مجلس1399
75دریافت فایل PDF طرحارزیابی پیش بینی های مرکز پژوهش های مجلس درخصوص نرخ رشد اقتصادیمرکز پژوهشهای مجلس1399
76دریافت فایل PDF طرحپیشنهادهایی در جهت مدیریت ورود نقدینگی به بازار سرمایهمرکز پژوهشهای مجلس1399
77دریافت فایل PDF طرحبررسی تجربه کره جنوبی در تشکیل هیئت برنامه ریزی اقتصادی (EPB): درس هایی برای ایرانمرکز پژوهشهای مجلس1399
78دریافت فایل PDF طرحراهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاستگذاری (ویرایش اول)مرکز پژوهشهای مجلس1399
79دریافت فایل PDF طرحگزارش اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» (بررسی پیشنهادات قوه قضائیه)مرکز پژوهشهای مجلس1399
80دریافت فایل PDF طرحتوصیف تغییرات نرخ تورم سه ماهه پاییز ۱۳۹۸ (با تکیه بر نابرابری تورمی بین استانی)مرکز پژوهشهای مجلس1399
81دریافت فایل PDF طرحدرباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۴۰) ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا (ویرایش اول)مرکز پژوهشهای مجلس1399
82دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران»مرکز پژوهشهای مجلس1399
83دریافت فایل PDF طرحاظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور»مرکز پژوهشهای مجلس1399
84دریافت فایل PDF طرحمدیریت هزینه های دولت ۲. معرفی فرایند «بازنگری در مخارج دولت»مرکز پژوهشهای مجلس1399
85دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۵. تحلیلی به مصارف بودجه (ویرایش اول)مرکز پژوهشهای مجلس1399
86دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۱۲. بودجه دستگاه های اجراییمرکز پژوهشهای مجلس1399
87دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار»مرکز پژوهشهای مجلس1399
88دریافت فایل PDF طرحتحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران ۱۴. عملکرد ۶ ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹مرکز پژوهشهای مجلس1399
89دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور | ۱. بودجه به زبان سادهمرکز پژوهشهای مجلس1399
90دریافت فایل PDF طرحالگوی راهبردی حمایت از تولید ۱۶. نظریه استقرار سیاسی، چارچوبی برای فهم اقتصاد سیاسی حمایت از تولیدمرکز پژوهشهای مجلس1399
91دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار»مرکز پژوهشهای مجلس1399
92دریافت فایل PDF طرحپایش امنیت سرمایه گذاری درسال ۱۳۹۸مرکز پژوهشهای مجلس1399
93دریافت فایل PDF طرحتحلیل تغییرات شاخص قیمت و تورم در زمستان ۱۳۹۸ و دلالت های آن برای سال ۱۳۹۹مرکز پژوهشهای مجلس1399
94دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی»مرکز پژوهشهای مجلس1399
95دریافت فایل PDF طرحآسیب شناسی موافقتنامه های دوجانبه ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در تجارت خارجی کشورمرکز پژوهشهای مجلس1399
96دریافت فایل PDF طرحتحلیل شاخص های بازار کار در فصل زمستان ۱۳۹۸مرکز پژوهشهای مجلس1399
97دریافت فایل PDF طرح۳. کمیسیون اقتصادی؛ وظایف، اختیارات و اولویت های پیشنهادیمرکز پژوهشهای مجلس1399
98دریافت فایل PDF طرحدرباره جهش تولید: ۱. الگوی راهبردی حمایت از تولیدمرکز پژوهشهای مجلس1399
99دریافت فایل PDF طرحمجموعه مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین در ایران (۵): نحوه مواجهه با تدوین سند آمایش سرزمین در شرایط کنونیمرکز پژوهشهای مجلس1398
100دریافت فایل PDF طرحبررسی ابعاد اقتصادی سیل اخیر و الزامات تامین مالی برای جبران خسارت هامرکز پژوهشهای مجلس1398
101دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کولبری و ته لنجی)»مرکز پژوهشهای مجلس1398
102دریافت فایل PDF طرحتحلیل تغییرات شاخص قیمت و تورم در زمستان ۱۳۹۷مرکز پژوهشهای مجلس1398
103دریافت فایل PDF طرحپایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری (۴ . پاییز ۱۳۹۷)مرکز پژوهشهای مجلس1398
104دریافت فایل PDF طرحتحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران (۱۲ . عملکرد سال ۱۳۹۷ و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸)مرکز پژوهشهای مجلس1398
105دریافت فایل PDF طرحعملیات بازار باز بانک مرکزی در ایرانمرکز پژوهشهای مجلس1398
106دریافت فایل PDF طرحآسیب شناسی اجرای بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشورمرکز پژوهشهای مجلس1398
107دریافت فایل PDF طرحچالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ (۱۱ . برنامه های راهبردی و عملیاتی در حوزه های فرابخشی اقتصاد (ویرایش دوم))مرکز پژوهشهای مجلس1398
108دریافت فایل PDF طرحآسیب شناسی نظام آماری کشور (۶ . نظرسنجی از تولیدکنندگان و خبرگان آمار درباره قانون و نظام آماری ایران)مرکز پژوهشهای مجلس1398
109دریافت فایل PDF طرحچالش های تامین مالی بنگاه ها از طریق انتشار صکوک (اوراق مالی اسلامی)مرکز پژوهشهای مجلس1398
110دریافت فایل PDF طرحآسیب شناسی فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران ۱- ارزیابی عملکرد دولت در اجرای حکم بند «الف» ماده (۴۶) برنامه ششم توسعه (تهیه فهرست اولویت های صنعتی و معدنی)مرکز پژوهشهای مجلس1398
111دریافت فایل PDF طرحبررسی نحوه تعامل حاکمیت با فناوری های مالی (Fintechs) در کشورهای نمونهمرکز پژوهشهای مجلس1398
112دریافت فایل PDF طرحموانع و راهکارهای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایهمرکز پژوهشهای مجلس1398
113دریافت فایل PDF طرحتحلیل تغییرات شاخص قیمت و تورم در بهار ۱۳۹۸ و دلالت های آن برای نیمه دوم سالمرکز پژوهشهای مجلس1398
114دریافت فایل PDF طرحدرآمدی بر کاربرد داده های جستجوی اینترنتی برای سنجش نااطمینانی مالی (نام) در بازار ارز ایرانمرکز پژوهشهای مجلس1398
115دریافت فایل PDF طرحاصلاح قوانین نظام بانکی بررسی ابعاد و نحوه مواجهه با طرح ها و لوایح پولی و بانکیمرکز پژوهشهای مجلس1398
116دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور»مرکز پژوهشهای مجلس1398
117دریافت فایل PDF طرحتحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران (۱۳ . عملکرد ۶ ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸)مرکز پژوهشهای مجلس1398
118دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۵۷ . اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی)مرکز پژوهشهای مجلس1398
119دریافت فایل PDF طرحارزیابی عملکرد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی (۱ . ارزیابی اجرای ۱۴ حکم مندرج در ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکارمرکز پژوهشهای مجلس1398
120دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (۷۰ . واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی)مرکز پژوهشهای مجلس1398
121دریافت فایل PDF طرحدرباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۸) بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهایی برای مدیریت تبعات آن (ویرایش اول)مرکز پژوهشهای مجلس1398
122دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار»مرکز پژوهشهای مجلس1398
123دریافت فایل PDF طرحدرباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۸) بررسی آثار اقتصادی و پیشنهادهایی برای مدیریت تبعات آنمرکز پژوهشهای مجلس1398
124دریافت فایل PDF طرحبررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بند «م» تبصره (۵) (تقاضای اوراق مالی دولت)مرکز پژوهشهای مجلس1398
125دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۷۰. واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحیمرکز پژوهشهای مجلس1398
126دریافت فایل PDF طرحتحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران ۱۳. عملکرد ۶ ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی غیرنفتی سال ۱۳۹۸مرکز پژوهشهای مجلس1398
127دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۶۳. تصویر محیط کسب وکار در آستانه تصویب بودجه و برخی آثار بودجه بر مولفه های محیط کسب وکارمرکز پژوهشهای مجلس1398
128دریافت فایل PDF طرحارزیابی عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ۱. ارزیابی اجرای ۱۴ حکم مندرج در ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکارمرکز پژوهشهای مجلس1398
129دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۶۱. بودجه سازمان های مناطق آزادمرکز پژوهشهای مجلس1398
130دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۵۷. اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودیمرکز پژوهشهای مجلس1398
131دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۵۴. مالیات بر وارداتمرکز پژوهشهای مجلس1398
132دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۵۱. مالیات ستانی از ذخایر مطالبات مشکوک الوصول بانک هامرکز پژوهشهای مجلس1398
133دریافت فایل PDF طرحآسیب شناسی فقدان استراتژی توسعه صنعتی در ایران ۱. ارزیابی عملکرد دولت در اجرای حکم بند «الف» ماده «۴۶» برنامه ششم توسعه (تهیه فهرست اولویت های صنعتی و معدنی)مرکز پژوهشهای مجلس1398
134دریافت فایل PDF طرحآسیب شناسی نظام آماری کشور ۶. نظرسنجی از تولیدکنندگان و خبرگان آمار درباره قانون و نظام آماری ایرانمرکز پژوهشهای مجلس1398
135دریافت فایل PDF طرحچالشها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ -۱۱ .برنامه های راهبردی و عملیاتی در حوزههای فرابخشی اقتصاد (ویرایش دوم)مرکز پژوهشهای مجلس1398
136دریافت فایل PDF طرحپایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری ۴. پاییز ۱۳۹۷مرکز پژوهشهای مجلس1398
137دریافت فایل PDF طرحاظهار نظر کارشناسی درباره: ‹‹لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار››مرکز پژوهشهای مجلس1398
138دریافت فایل PDF طرحبررسی ملاحظات اجرایی، آثار تورمی و پیامدهای رفاهی افزایش قیمت بنزین (ویرایش اول)مرکز پژوهشهای مجلس1398
139دریافت فایل PDF طرحتحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران ۱۲. عملکرد سال ۱۳۹۷ و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸مرکز پژوهشهای مجلس1398
140دریافت فایل PDF طرحگزارش عملکرد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه بازارهای مالیمرکز پژوهشهای مجلس1397
141دریافت فایل PDF طرحدستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادیمرکز پژوهشهای مجلس1397
142دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۷۱. رابطه لایحه با برنامه ششم توسعهمرکز پژوهشهای مجلس1397
143دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۶۱. ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادات اصلاحیمرکز پژوهشهای مجلس1397
144دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۶۴. الزامات بهبود محیط کسب وکارمرکز پژوهشهای مجلس1397
145دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۵۷. تبصره «۱۶» بندهای «الف»، «ب» و «ج» تسهیلات قرض الحسنهمرکز پژوهشهای مجلس1397
146دریافت فایل PDF طرحتحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران ۱۱. عملکرد ۶ ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷مرکز پژوهشهای مجلس1397
147دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران» ۱. کلیاتمرکز پژوهشهای مجلس1397
148دریافت فایل PDF طرحبرآورد خط فقر ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷مرکز پژوهشهای مجلس1397
149دریافت فایل PDF طرحتحلیل تغییرات شاخص قیمت ها و تورم تابستان سال ۱۳۹۷مرکز پژوهشهای مجلس1397
150دریافت فایل PDF طرحایجاد سامانه پیام رسان مالی بین المللی با استفاده از فناوری زنجیره بلوکمرکز پژوهشهای مجلس1397
151دریافت فایل PDF طرحبررسی تجربیات جهانی مواجهه با بحران های بانکی (ژاپن آمریکا)مرکز پژوهشهای مجلس1397
152دریافت فایل PDF طرحتحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایرانمرکز پژوهشهای مجلس1397
153دریافت فایل PDF طرحمقدمه ای بر تنظیم گری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران (ویرایش اول)مرکز پژوهشهای مجلس1397
154دریافت فایل PDF طرحتحلیل تورم در سال ۱۳۹۶مرکز پژوهشهای مجلس1397
155دریافت فایل PDF طرحموانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورهامرکز پژوهشهای مجلس1397
156دریافت فایل PDF طرحتحلیل مبادی وارداتی محصولات اساسی کشاورزی و ارائه پیشنهادهای اصلاحیمرکز پژوهشهای مجلس1397
157دریافت فایل PDF طرحتحلیل مبادی وارداتی محصولات اساسی کشاو��زی و ارائه پیشنهادهای اصلاحیمرکز پژوهشهای مجلس1397
158دریافت فایل PDF طرحاستانداردهای بین المللی در قبال بانک های ضعیف، در معرض توقف و متوقفمرکز پژوهشهای مجلس1397
159دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۶۶. بخش پولی و بانکیمرکز پژوهشهای مجلس1396
160دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۶۰. پیشنهاد تکمیل بند «و» تبصره «۵» تهاتر زنجیره ای بدهی های دولت، بخش غیردولتی، بانک ها و بانک مرکزیمرکز پژوهشهای مجلس1396
161دریافت فایل PDF طرحگزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار ۴. گزارش عملکرد قانون بهبود مستمر محیط کسب وکارمرکز پژوهشهای مجلس1396
162دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۱. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش اول)مرکز پژوهشهای مجلس1396
163دریافت فایل PDF طرحآسیب شناسی عملکرد اسناد خزانه اسلامیمرکز پژوهشهای مجلس1396
164دریافت فایل PDF طرحاستفاده از ظرفیت های مردمی برای مبارزه و پیشگیری از فساد (بررسی تجربیات کشورهای منتخب)مرکز پژوهشهای مجلس1396
165دریافت فایل PDF طرحگزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار ۳. شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار (عملکرد کمیته ماده (۷۶) قانون برنامه پنجم توسعه)مرکز پژوهشهای مجلس1396
166دریافت فایل PDF طرحاقدامات لازم برای بهبود رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ انجام کسب وکار بانک جهانیمرکز پژوهشهای مجلس1396
167دریافت فایل PDF طرحپول پاشی در اقتصاد: مبانی و آثارمرکز پژوهشهای مجلس1396
168دریافت فایل PDF طرحآسیب شناسی نظام بانکی ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (ویرایش دوم)مرکز پژوهشهای مجلس1396
169دریافت فایل PDF طرحجهت گیری ها و اهداف اساسی استراتژی ۲۰۵۰ کشور قزاقستانمرکز پژوهشهای مجلس1396
170دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱» ۲. مقایسه تطبیقی «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱»، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» و پیش نویس اولیه «لایحه بانکداری»مرکز پژوهشهای مجلس1396
171دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور ۶۱. بند «ب» تبصره «۱۶»- تسهیلات قرض الحسنه ازدواجمرکز پژوهشهای مجلس1396
172دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور ۵۶. تبصره «۱۷» افزایش سرمایه بانک های دولتیمرکز پژوهشهای مجلس1395
173دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور ۵۳. بودجه شرکت های دولتی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسیمرکز پژوهشهای مجلس1395
174دریافت فایل PDF طرحآسیب شناسی نظام بانکی ۱۷. عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر بانک ها و مسئله اقتدارمرکز پژوهشهای مجلس1395
175دریافت فایل PDF طرحمروری بر ادبیات جهانی پدیده «درب گردان» (جابجایی اشخاص بین بخش خصوصی عمومی) ۲. حوزههای پرمخاطره و تجربیات کشورهای منتخبمرکز پژوهشهای مجلس1395
176دریافت فایل PDF طرحمروری بر ادبیات جهانی پدیده «درب گردان» (جابجایی اشخاص بین بخش خصوصی و عمومی) ۱. انگیزه ها، پیامدها و راهبردهای تنظیم گریمرکز پژوهشهای مجلس1395
177دریافت فایل PDF طرحآسیب شناسی نظام بانکی ۱۴. ابعاد نگهداری حساب های دولتی (ویرایش اول)مرکز پژوهشهای مجلس1395
178دریافت فایل PDF طرحارزیابی لایحه اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵مرکز پژوهشهای مجلس1395
179دریافت فایل PDF طرحآسیب شناسی نظام بانکی ۸. نحوه تسویه درآمدهای ارزی حاصل از نفت بین دولت و بانک مرکزیمرکز پژوهشهای مجلس1395
180دریافت فایل PDF طرحآسیب شناسی نظام بانکی ۷. نظارت شرعی بانک مرکزیمرکز پژوهشهای مجلس1395
181دریافت فایل PDF طرحآسیب شناسی نظام بانکی ۵. بررسی استقلال مقام ناظر از شبکه بانکیمرکز پژوهشهای مجلس1394
182دریافت فایل PDF طرحتحلیل وضعیت موجود سامانه های اطلاعات اقتصادیمرکز پژوهشهای مجلس1394
183دریافت فایل PDF طرحبررسی نسبت برنامه های توسعه با اهداف اقتصاد مقاومتیمرکز پژوهشهای مجلس1394
184دریافت فایل PDF طرحدرباره برنامه ششم توسعه (۱۳) بررسی رعایت برخی اصول قانون نویسی در قانون برنامه پنجم توسعهمرکز پژوهشهای مجلس1394
185دریافت فایل PDF طرحتحلیلی بر سیاست های اقتصادی کوتاه مدت دولتمرکز پژوهشهای مجلس1394
186دریافت فایل PDF طرحآسیب شناسی نظام بانکی ۱. ساماندهی تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکیمرکز پژوهشهای مجلس1394
187دریافت فایل PDF طرحالگوی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط ۲. بانکداری ویژه کسب وکارهای کوچک و متوسط: تجربیات جهانی و راهکارهای توسعه در ایرانمرکز پژوهشهای مجلس1394
188دریافت فایل PDF طرحساختار خزانه و روال های خزانه داری در ایران (ویرایش اول)مرکز پژوهشهای مجلس1394
189دریافت فایل PDF طرحسیاست های روسیه در برابر تحریم های اقتصادی علیه آن کشورمرکز پژوهشهای مجلس1394
190دریافت فایل PDF طرحبانک های قرض الحسنه در ایران (ابعاد قانونی، روند شکل گیری و ارزیابی عملکرد)مرکز پژوهشهای مجلس1393
191دریافت فایل PDF طرحدرباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ۶. شاخص های ارزیابی تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (ویرایش اول)مرکز پژوهشهای مجلس1393
192دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق هفت بند به ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور»مرکز پژوهشهای مجلس1393
193دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور ۴۱. صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی (تبصره های «۲» و «۵»)مرکز پژوهشهای مجلس1393
194دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (ماده (۲۴) تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی) (ویرایش دوم)مرکز پژوهشهای مجلس1393
195دریافت فایل PDF طرحاظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (ماده (۲۴) تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی) (ویرایش اول)مرکز پژوهشهای مجلس1393
196دریافت فایل PDF طرحآسیب شناسی قوانین و مقررات صرافی ها (ویرایش دوم)مرکز پژوهشهای مجلس1393
197دریافت فایل PDF طرحآسیب شناسی قوانین و مقررات صرافی هامرکز پژوهشهای مجلس1393
198دریافت فایل PDF طرحدرباره سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ۳.ارزیابی احکام قانونی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (ویرایش اول)مرکز پژوهشهای مجلس1393
199دریافت فایل PDF طرحضرورت بازنگری سریع در سازوکار وصول مطالبات غیرجاری بانک هامرکز پژوهشهای مجلس1393
200دریافت فایل PDF طرحبررسی و تحلیل بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود (ویرایش اول)مرکز پژوهشهای مجلس1393
201دریافت فایل PDF طرحبررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ۳۷. حوزه پولی و بانکیمرکز پژوهشهای مجلس1392
create: 15 November 2021 - view 467

Sayed Ali Rohani annual papers published chart

Contact informations

Province: تهران City: تهران

Share

Top Keywords in Sayed Ali Rohani papers

Support