آقای دکتر Seyedamir Sayah

Dr. Seyedamir Sayah

مدیر گروه مطالعات محیط کسب وکار، مرکز پژوهشهای مجلس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307281)

1
1
232
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Researchs