آقای REZA REZAEI

REZA REZAEI

دانشجوی کارشناسی آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه فرهنگیان کردستان ،سنندج ، ایران

Researcher ID: (307341)

8
1
1
7
4

Conference Papers

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضواصلی انجمن علمی آموزش کودکان استثنایی پردیس شهید مدرس سنندج (1398-1400)

Workshops

  • چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای درروانشناسی و مشاوره از نگاه معلم - دانشگاه هرمزگان (1401)
  • اولین همایش ملی روانشناسی خانواده و کودک - انجمن علمی کودکان استثنایی ایران - کرمانشاه (1401)
  • دوازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی - بوداپست / مجارستان (1401)
  • اولین کنفرانس یین المللی علوم تربیتی ، روانشناسی ، مشاوره ، آموزش و پرورش - ملبورن/استرالیا (1401)
  • بیستمین همایش علمی انجمن مشاوره ایران - انجمن مشاوره ایران _ تهران (1400)
  • دومین همایش ملی آسیب شناسی روانی - دانشگاه محقق اردبیلی _ اردبیل (1400)
  • هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی - شبکه دانشگاههاي مجازي جهان اسلام _ گرجستان-تفلیس (1400)