آقای دکتر Mohammad Zabet

Dr. Mohammad Zabet

دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307813)

44
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers