آقای دکتر Nader Hajloo

Dr. Nader Hajloo

گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307919)

42
116
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers