آقای دکتر Masoud Safaeepour

Dr. Masoud Safaeepour

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (308325)

47
71
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers