کاظم سیدامامی | سیویلیکا

دکتر کاظم سیدامامی

استاد، دانشگاه تهران

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی کاظم سیدامامی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه علوم زمین (هیات تحریریه)
  • دانشگاه تهران (عضو هیات علمی)