آقای دکتر mostafa saveh dorodi

Dr. mostafa saveh dorodi

عضو هیئت علمی دانشکده فارابی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (310479)

2
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers