آقای دکتر Hossein Aghajani

Dr. Hossein Aghajani

دانشیار دانشکده مواد و متالورژي دانشگاه علم و صنعت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (312744)

35
27
31

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers